Stadsgebed 2005-2015

Data 20142015
eens per maand om 19.45u  in het Koraalhuis, Schoolstraat 2
wo 17 september 2014
wo 15 oktober
data onder voorbehoud omdat er geen coördinator is
wo 19 november ?
wo 17 december ?
wo januari (vervalt: oecumeneviering)
wo 18 februari 2015
wo 18 maart
wo 15 april
wo 20 mei
wo 17 juni 2015 – slot

“Bid tot de HEER voor de stad… en zet je in voor haar bloei,
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”
(Jeremia 29, vers 7)

Stadsgebed Mechelen is een open christelijke gebedsgroep die maandelijks bijeenkomt om voorbede te doen voor de stad. Ieder die beseft dat zijn woonplaats God nodig heeft en dat in gezamenlijk gebed wil uitdrukken, kan meedoen.

Kom gerust een keer de sfeer proeven!

Stadsgebed is niet gebonden aan een bepaalde kerkgemeenschap en staat open voor iedereen die God wil dienen, Christus erkent als verlosser en zich wil laten leiden door zijn heilige Geest. We geven iedereen de gelegenheid te bidden volgens zijn eigen christelijke traditie en met respect voor elkaar. Daarbij richten we onze gebeden altijd tot de drie-enig God.

We bidden steeds zegenend, dat wil zeggen positief, bemoedigend en versterkend – nooit negatief of beschuldigend. De gebedstijd wordt ingevuld met dankgebed en proclamatie, lofprijzing, voorbede en schuld belijden. We doen dat in persoonlijk uitgesproken gebeden, het voordragen uit gebedenboeken, psalmen of andere gebeden tot God die ons inspireren, het lezen van Bijbelgedeelten, stiltemomenten en het samen zingen van geestelijke liederen uit verschillende tradities. Ook kunnen andere creatieve vormen van gebed gebruikt worden.

Stadsgebed kent geen vaste liturgie, maar volgt ongeveer deze structuur

 1. Uitleg over stadsgebed voor de nieuwkomers
 2. Openingsgebeden, het aanroepen en verwelkomen van Gods Geest en het proclameren van onze eenheid in gebed
 3. Lofprijzing en aanbidding in gebed en met zang
 4. Voorbeden met nadruk op noden en behoeften van de stad, de regio en haar inwoners (zo concreet mogelijk) met mogelijkheid om tussendoor een lied te zingen, etc.
  • voor de christenen en de christelijke gemeenschappen: verzoening, eenheid, geestelijke groei, zegen over de pastores en voorgangers, groei en vermeerdering van gemeenschappen
  • voor het christelijk getuigenis in de stad en voor bekering
  • voor de maatschappij: het bestuur, recht en gerechtigheid
  • voor de nieuwe generatie, voor het onderwijs, de (godsdienst)leerkrachten, jongerenwerkers
  • voor christelijke activiteiten en projecten

“In Jezus’  Naam”
Jezus heeft ons geleerd dat we rechtstreeks tot de Vader mogen bidden – in Zijn Naam. We hebben geen andere voorspraak of middelaar nodig. In het oecumenisch stadsgebed bidden we uitsluitend tot God (Vader, Zoon en Geest).

“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen” (Matt. 6:7)
Om het gebed levendig en afwisselend te houden, bidt iemand voor één onderwerp en geeft anderen de ruimte om aan te vullen. Dus niemand bidt een hele tijd aan een stuk of voor een hele reeks onderwerpen. Als er een stilte valt, kunnen we die tijd gebruiken om Gods Geest te vragen om tot ons te spreken. Er is ruimte om een Bijbeltekst te citeren en kort te situeren, maar niet voor preken of discussies. We bidden verstaanbaar en luisteren naar elkaar. We kunnen onderwijl onze bijbel openslaan, een ingeving opschrijven, een lied opzoeken, de handen vouwen of opheffen, gaan staan of knielen….

Stadsgebed Mechelen is ontstaan in 2005. Ter voorbereiding van een praise-avond van de EO-jongeren op 23 oktober 2004 werd een interkerkelijk gebedsteam gevormd. Deze groep is daarna maandelijks bijeen blijven komen.

Lees meer: Bidden voor de stad (artikel Kerk & Leven 2006)